Klauzula informacyjna RODO dla pacjentów

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gabinet Psychologii i Psychoterapii „Źródło” Katarzyna Laurent 3 Maja 52, 95-100 Zgierz (dalej: „Źródło”);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług medycznych w zakresie    psychologii i psychoterapii  na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) d);

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie realizacji świadczeń medycznych, w związku z działalnością prowadzoną przez gabinet „Źródło”, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie:

– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji medycznej (20-lat);
– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów gabinetu „Żródło” (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017, poz. 1318) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1638). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi terapeutycznej i diagnostycznej;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:  kontakt@zrodlopsychoterapia.pl lub dzwoniąc na nr.tel.: 513 537 454.

Zgierz, maj 2021r. Katarzyna Laurent

Administrator  Danych Osobowych

©2017 Żródło Katarzyna Laurent Wszystkie prawa zastrzeżone

error: Treść strony www jest chroniona!